تلفن :

+۹۸-۲۱-۸۸۳۹۰۴۰۹

فکس :

+۹۸-۲۱-۸۹۷۷۹۹۹۰

ایمیل :

صندوق پستی :

۱۴۱۵۵-۷۷۷۷

آدرس :      تهران، میدان فاطمی، ساختمان فاطمی، واحد ۲۳